Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door de eigenaar van Uvanti:
Simone Russchen
Pachter 4, 3834 CD Leusden
T: 06 467 30003
E: info@uvanti.nl
I: www.uvanti.nl

Hoe komt Uvanti aan uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende manier waarop Uvanti uw persoonsgegevens kan verkrijgen:

 • Door uzelf verstrekt tijdens een gesprek, e-mail of via het contactformulier op de website www.uvanti.nl;
 • Via externe websites indien u zich via die weg heeft aangemeld;
 • Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject, een workshop of training.

Persoonsgegevens

Uvanti verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer, indien van toepassing;
 • Adres, voor facturering;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Aantekeningen van coachgesprekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@uvanti.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Wat is het doel en op basis van welke grondslag is de verwerking van de persoonsgegevens

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen (zoals administratie);
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Dienstverlening.

Uvanti neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

In sommige gevallen wenst u binnen de dienstverlening van Uvanti gebruik te maken van diensten van derden. In dat geval worden door Uvanti uw persoonsgegevens verstrekt aan derden. Dit is altijd na overeenstemming over deze dienst. Dit kan betreffen:

 • MyMindSpace (bij online coaching);
 • Kahler Communications Europe (PCM-PPI);
 • Andere derden die worden ingeschakeld bij de door u afgenomen dienst (na overleg).

Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Met de volgende derden deelt Uvanti gegevens:

 • De partij voor hosting van de website en e-mail.

Uvanti verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies

Zie cookieverklaring.

Bewaartermijn

Uvanti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Hoe zijn uw gegevens beveiligt

Uvanti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uvanti.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Uvanti in te zien. Hiertoe kunt u een verzoek tot inzage sturen naar info@Uvanti.nl. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, of te verwijderen (tenzij de wettelijke bewaarplicht van toepassing is).

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Uvanti, Pachter 4, 3824CD Leusden
of per mail naar info@uvanti.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens stel ik het op prijs als u dit aan mij laat weten. Ik hoop dat we er dan samen uitkomen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Uvanti worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de Uvanti.nl website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 september 2021.